Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Δικαιολογητικά Συναλλαγών

Δικαιολογητικά Συναλλαγών

Πιστοποίησης και Επαλήθευσης Ταυτότητας

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν για τους Πελάτες τους τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας και εισοδήματος. Επίσης, οφείλουν ανά τακτά διαστήματα να επαληθεύουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά βάσει αξιόπιστων αποδεικτικών εγγράφων.

Απαιτούμενα στοιχεία

  • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
  • Αριθμός Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Εκδούσα αρχή
  • Ημερομηνία και τόπος γέννησης
  • Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • Εισόδημα
  • Υπόδειγμα υπογραφής

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο έντυπο «Συστηθήκατε»
(Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών)

ABBank Cookie Compliance block

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies