Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ABBank

Εταιρική Διακυβέρνηση

Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας με πενταετή θητεία, μετά από πρόταση του ΔΣ το οποίο έχει, την ευθύνη της επιλογής κατάλληλων μελών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα και η λειτουργία της διέπεται από την Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2577/2006 και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Η Επιτροπή συνέρχεται όσο συχνά κρίνεται απαραίτητο και κατά προτίμηση πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις του συμβουλίου και τις εξωκοινοτικές συνεδριάσεις όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

Ποταμίτης Δημήτρης

Πρόεδρος

Καβουσανός Εμμανουήλ

Mη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντάρας Παναγιώτης

Mη εκτελεστικό μέλος

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα. Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής έχει επαρκή εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων και σε ελεγκτικά θέματα προκειμένου να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Η Επιτροπή προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών:

Καβουσανός Εμμανουήλ

Πρόεδρος

Ποταμίτης Δημήτρης

Mη εκτελεστικό μέλος

ABBank Cookie Compliance block

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies