Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιστοδοτικά προϊόντα

Πιστοδοτικά προϊόντα

Κεφάλαια Κινήσεως / Δάνεια Βραχυπρόθεσμου Χαρακτήρα (<12 μήνες)

Παροχή ρευστότητας για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων ταμειακών αναγκών της επιχείρησης για αγορά πρώτων υλών, πληρωμή προμηθευτών και κάλυψη εν γένει εξόδων σχετικών με την παραγωγική και εμπορική της λειτουργία.

Η αποπληρωμή της πιστοδοτικής γραμμής γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τον λειτουργικό κύκλο του πιστούχου και παρέχεται η δυνατότητα επαναχορήγησης του εξοφλημένου κεφαλαίου.

Δάνεια Μακροπρόθεσμου χαρακτήρα (>12 μήνες)

Δάνεια για χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου των εταιρειών με σκοπό την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και την ανακατασκευή, επέκταση ή αντικατάστασή τους. Υπάρχει η δυνατότητα, η χορήγηση να γίνει σε διμερή ή σε κοινοπρακτική βάση, με τη συμμετοχή και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η αποπληρωμή καθορίζεται βάσει των διαθέσιμων ταμειακών ροών του πελάτη, ενώ παρέχεται η δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος.

ABBank Cookie Compliance block

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies