Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ABBank

Εταιρική Διακυβέρνηση

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της ABBank, ορίζεται το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα και συντελεί στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ασκεί την εποπτεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ η Διοίκηση της Τράπεζας έχει την αποκλειστική ευθύνη της υιοθέτησης και τήρησης ενός κατάλληλου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Έχει επίσης την ευθύνη της πρόληψης και έγκαιρης αποκάλυψης ατασθαλιών και παρατυπιών. Για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσής της χρησιμοποιεί κρίσεις και υποθέσεις απαραίτητες στην αξιολόγηση του πιθανού οφέλους και του σχετικού κόστους από την εγκατάσταση επαρκών σημείων ελέγχου. Ο στόχος του εφαρμοζόμενου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Διοίκηση της Τράπεζας επαρκή επιβεβαίωση ότι η Τράπεζα λειτουργεί σύμφωνα με τους στόχους και τις πολιτικές που έχουν τεθεί, ότι τα περιουσιακά της στοιχεία προστατεύονται επαρκώς από πιθανή καταστροφή ή ανεξέλεγκτη χρήση, ότι η λειτουργία της Τράπεζας είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία, ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με τις κατάλληλες εγκρίσεις της διοίκησης και καταχωρούνται έγκαιρα και με ακρίβεια, έτσι ώστε να δίνουν τη δυνατότητα προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων.

Διαχείριση Κινδύνων

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων της ABBank είναι γενικά υπεύθυνη για τον εντοπισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο των κινδύνων και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την έκθεση της Τράπεζας σε κινδύνους. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων είναι ανεξάρτητη από τις άλλες επιχειρηματικές μονάδες, έχει πρόσβαση στο σύνολο των δομών της Τράπεζας και διευθύνεται από τον Chief Risk Officer (CRO). Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων δίνει έμφαση στην τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών, στη συνολική διαχείριση των διαφόρων μορφών κινδύνου καθώς και στον καθορισμό του αποδεκτού επιπέδου αναλήψεως κινδύνων κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και κατά τον καθορισμό επιχειρηματικών στόχων.

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο κύριος ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου της ABBank είναι η ανεξάρτητη, εύλογη και αντικειμενική διαβεβαίωση του ∆.Σ. και της ∆ιοίκησης της Τράπεζας σχετικά µε τη επίτευξη των στόχων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της. Η αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να βοηθά την Τράπεζα να επιτύχει τους στόχους της, υιοθετώντας μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση για να εκτιμήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της διαχείρισης κινδύνων, των μέσων ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης συγκροτήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων του εποπτικού πλαισίου ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ και των διατάξεων της Π.Δ./Τ.Ε. 2577/9.3.2006 ως διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα, η οποία είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση της πολιτικής που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη συμμόρφωσή της προς το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, και διευθύνεται από επιλεγμένο πρόσωπο (Chief Compliance Officer) με επαρκείς γνώσεις των τραπεζικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

ABBank Cookie Compliance block

Καλωσήρθατε! – Επιλογές Cookies Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σας και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site. Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στον διαδικτυακό τόπο μας. Με το κουμπί ''Δεν Αποδέχομαι'' θα ενεργοποιηθούν μόνο τα αναγκαία για την λειτουργία του site cookies. Πατώντας το κουμπί ''Αποδοχή & Συνέχεια'' θα ενεργοποιηθούν όλες οι κατηγορίες cookies. Ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies και τους διαφορετικούς τύπους Cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας ''Αλλαγή Προτιμήσεων''

Αλλαγή Προτιμήσεων

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies