Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πιστοδοτικά προϊόντα

Πιστοδοτικά προϊόντα

Οργάνωση, πρακτορεία και συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια

Η Τράπεζά μας οργανώνει κοινοπρακτικά δάνεια στα οποία συμμετέχουν ως δανειστές η ίδια η Τράπεζα, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή και hedge funds και ως δανειζόμενες εταιρείες μία ή και περισσότερες πλοιοκτήτριες εταιρείες. Τα δάνεια αυτά απαιτούν κεφάλαια μεγάλου ύψους και ως εκ τούτου για την οργάνωση και πραγματοποίησή τους είναι απαραίτητη η συμμετοχή περισσότερων του ενός δανειστών.

Διαχείρηση κοινοπρακτικών δανείων

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και hedge funds τα οποία συμμετέχουν σε κοινοπρακτικά δάνεια επιλέγουν την Τράπεζά μας για υπηρεσίες πρακτόρευσης και παρακολούθησης ασφαλειών.

Διμερή ναυτιλιακά δάνεια

Ο ναυτιλιακός δανεισμός με διμερείς συμφωνίες παραμένει το κύριο μέσο δανεισμού το οποίο επιλέγουν πολλοί πλοιοκτήτες πελάτες μας προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

 

Γενικά τα εν λόγω δάνεια προορίζονται για την κατασκευή, επισκευή ή αγορά πλοίων, έχουν μακροπρόθεσμη διάρκεια και ποικίλους τρόπους αποπληρωμής οι οποίοι λαμβάνουν υπ’όψιν τις ταμειακές ροές και λειτουργικές ανάγκες των δανειζόμενων.

ABBank Cookie Compliance block

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies