Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ABBank

Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Το ανώτατο όργανο της ABBank είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής το οποίο τη διοικεί και την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από 9 μέλη, δύο (2) Εκτελεστικά, τέσσερα (4) Μη Εκτελεστικά Μέλη και τρία (3) Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Τράπεζας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητες, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Τράπεζας.

Η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής, με την εκλογή των μελών του να γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στην τελευταία ανακοινώνεται κάθε αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. που έχει γίνει στη διάρκεια της χρήσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τέσσερις εβδομάδες στον τόπο της έδρας της Τράπεζας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, ενώ τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνθεση Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης

Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Θεόδωρος Αφθονίδης

Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Πέτρος Χριστοδούλου

Mη εκτελεστικό μέλος

Peter Miguel Weiss

Mη εκτελεστικό μέλος

Δημήτρης Ποταμίτης

Mη εκτελεστικό μέλος

Εμμανουήλ Καβουσανός

Mη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Κωνσταντάρας

Mη εκτελεστικό μέλος

Δημήτρης Αναγνωστόπουλος

Mη εκτελεστικό μέλος

Αναστάσιος Τουρκολιάς

Mη εκτελεστικό μέλος

ABBank Cookie Compliance block

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies